Grunge Pig

Tony?

Da da da da da-daaa da da
They say it's your birthday!
Da da da da da-daaa da da
We're gonna have a good time!
Da da da da da-daaa da da
I'm glad it's your birthday!
Da da da da da-daaa da da
Happy birthday to you!

For you:

A bag of hair.


So… What did you FISH for?